Šampion práce ČR - obedience (od 2013)

Řád pro udělování titulů „ŠAMPION PRÁCE ČR" - ChP

1) ČMKU přiznává následující pracovní šampionáty:

 Šampion práce - agility - příloha č. 1
 Šampion práce - lovecký výkon - příloha č. 2
 Šampion práce – Field Trial – příloha č.2
 Šampion práce - obedience - příloha č. 3
 Šampion práce - pasení - příloha č. 4
 Šampion práce - všestranný výcvik - příloha č. 5
 Šampion práce - výcvik záchranných psů - příloha č. 6
 Šampion práce - dostihy - příloha č. 7
 Šampion práce - coursing - příloha č. 8
 Šampion práce – mondioring – příloha č. 9
Jednomu psu mohou být přiznány tituly ve více typech výkonu.

2) Titul Šampion práce se přiznává na základě čekatelství CACT
     a) CACT - čekatelství šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci plemene
na mezinárodních, republikových, národních nebo speciálních (klubových) soutěžích
a zkouškách z výkonu (dále jen soutěžích), konaných v České republice, podle
platných zkušebních řádů zařazených do plánu vrcholných výcvikových akcí na
příslušný rok zveřejněných na stránkách ČMKU. Pro FCI skup. X a v přílohách
vyjmenovaná plemena FCI skupiny V a 2 národně uznaná plemen na
dostizích/coursingách vypsaných jako dostihy se zadáváním tohoto čekatelství
v Národním dostihovém a coursingovém kalendáři schváleném P ČMKU.
     b) CACT může rozhodčí udělit v každém plemeni jedincům, kteří se v soutěži uvedené
v příloze tohoto řádu umístili v plemeni na 1. místě a získali známku nejméně velmi
dobře, nebo I. cenu u loveckých plemen.
Res. CACT může rozhodčí udělit v každém plemeni jedincům, kteří se v soutěži
uvedené v příloze tohoto řádu umístili v plemeni na 2. místě a získali známku
nejméně velmi dobře, nebo I. cenu u loveckých plemen.
V případě plemen dělených do rázů dle velikosti nebo barvy srsti může být uděleno
tolik CACT, kolik se na výstavě zadává BOB.
     c) CACT a Res. CACT se může udělit i jedincům, kteří již titul Šampión práce mají.
     d) Navrhnout psa nebo fenu na CACT a Res. CACT může jen rozhodčí delegovaný na
příslušnou soutěž. Pokud je tam víc rozhodčích, tak hlavní rozhodčí.
     e) CACT a Res. CACT není nárokový titul a uděluje se jen za mimořádně kvalitní výkony
předváděné v průběhu celé soutěže.

3) Udělení titulu Šampion práce je podmíněno:
     a) trojím získáním čekatelství CACT ČR v daném typu výkonu nejméně ve dvou
výcvikových sezónách (výcviková sezóna = kalendářní rok), z toho minimálně jednou na mezinárodní, národní nebo republikové soutěži. Pro FCI skup. X a v přílohách vyjmenovaná plemena FCI skupiny V a 2 národně uznaná plemen trojím získáním CACT na dostizích /coursingách vypsaných jako dostihy se zadáváním tohoto čekatelství v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU
     b) získání CACT a Res. CACT potvrdí rozhodčí vystavením osvědčení a zapsáním do
výkonnostní knížky u pracovních plemen. Čekatelství z dostihů a coursingů pořadatel
zapíše do dostihové licence. Plemena, která nemají pracovní knížku pak do průkazu
původu psa. Na osvědčení (kartičce) musí být uveden druh a datum soutěže, na které
bylo čekatelství zadáno.
     c) po získání potřebného počtu CACT zašle majitel psa nebo feny osvědčení o získání
CACT, výkonnostní knížku a kopii průkazu původu psa sekretariátu ČMKU, který vydá
potřebný doklad a diplom a vydání zaznamená do jím vedené evidence. Plemena,
která nemají výkonnostní knížku, zašlou kopii PP, popřípadě kopii přílohy PP, kde je
výsledek soutěže zapsán.
     d) získání titulu potvrzuje ČMKU vydání diplomu a na přání majitele do originálu PP,
nebo jeho přílohy, nebo do pracovní knížky.

4) Podmínky pro přiznání titulu
     a) podmínky pro přiznání titulu v jednotlivých typech výkonu schvaluje na základě
návrhu členů ČMKU P ČMKU
     b) podmínky pro přiznání titulu v rámci jednotlivých typů výkonu jsou uvedeny v
přílohách tohoto řádu
     c) čekatelství CACT může být použito pouze 1x

5) Pořadatel soutěže je povinen do jednoho měsíce, od jejího pořádání, zaslat na
předepsaném formuláři přehled zadaných čekatelství na zastřešující orgán soutěže.
Zastřešující orgán pořadatelů odešle souhrn čekatelství za určitou dobu do 2 měsíců po
konání akce na předepsaném formuláři k evidenci na ČMKU. Upřesnění je v jednotlivých
přílohách šampionů.

6) Použití Res. CACT pro přiznání titulu Šampion práce ČR:
Ocenění Res. CACT doložené kartičkou lze použít jako CACT v tom případě, že
pes/fena, který na soutěži/zkouškách získal čekatelství CACT, měl v době udělení
čekatelství Res. CACT již přiznán titul Šampión práce ČR. Praktický postup je takový,
že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Šampión práce ČR a dokládá jej
získáním Res. CACT, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před
ním titul CACT jméno a chovatelská stanice, č. zápisu (popř. výsledkovou listinu z
dané soutěže ze které nárok uplatňuje).

7) Přechodná ustanovení
titul ŠAMPION PRÁCE ČR bez udání typu výkonu se přiznává na základě podmínek
splněných podle řádu platného do 31.12.2013 a žádosti podané do stejného termínu.

Řád nabývá platnosti od 1.1.2014

Návrh schválen usnesením 144/9/13 předsednictva ČMKU ze dne 12.9.2013Změny:
Bod 4)c) přidán Usn. P ČMKU 204/8/14 z 28.8.2014, s okamžitou platností
Bod 1) mondioring Usn. P ČMKU 215/11/14 z 25.11.2014, od 1.1.2015
Bod 2)b) Usn. P ČMKU 215/11/14 z 25.11.2014, s okamžitou platností