Členství a poplatky

Své členství pro rok 2023 si můžete ověřit  v sekci "Můj profil" zde.
Zda-li dorazila platba na transparentním účtu klubu (upravte termín vyhledávání).

Seznam členů klubu je k dispozici zde

 

Proč být členem Klubu?  

 • nižší startovné na soutěžích obedience a na akcích pořádaných klubem
 • zasílání informací o dění v klubu e-mailem
 • výhody a nabídky pro členy od sponzorů Klubu
 • možnost aktivní účasti na dění v klubu a podílení se na rozvoji sportů obedience v ČR

Jak se stát členem Klubu?

 • vyplnit přihlášku do Klubu
  (přihláška ke stažení  DOC v.2019.1 či PDF  v.2019.1)
 • vyplnit souhlas se zpracováním osobních údajů  (je součástí přihlášky)
 • zaplatit roční členský příspěvek + jednorázové zápisné (dle tabulky)
 • POZOR - ZMĚNA !  přihlášku, souhlas, kopii o zaplacení členských příspěvků zaslat na e-mail: jednatel@obedience.cz (Anna Musilová)

Jak poukázat platbu?

A) PŘEVODEM NA ÚČET: číslo účtu:  2100215622/2010 (FIO banka)

B) SLOŽENKOU TYPU “A” NA ÚČET OC: č.ú. 2100215622/2010

- adresa majitele účtu: OBEDIENCE CZ,  Varnsdorfská 339/1, 190 00 Praha 9 - Střížkov

VARIABILNÍ SYMBOL

stávající členi: RRRREEE (R = rok ve tvaru  a bez mezery E = evidenční číslo)
Evidenční čísla vám jsou přidělována se zápisem do Klubu. V případě ztráty, zapomenutí, sdělíme na vyžádání přes e-mail jednatel@obedience.cz

noví členi:  DDMMRRRR datum narození (např. 6. 4. 1975 uvede VS takto: 06041975)

ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE noví i stávající členové uvedou: rok ve tvaru RRRR + jméno člena (např. 2022+Opička)

Pozn.: Pokud provádí převod za některého z členů rodiče nebo druh, družka apod., je NUTNÉ uvádět do zprávy pro příjemce za koho se členské příspěvky poukazují. V opačném případě dochází k nerozpoznání platby.

Členské příspěvky

Stávající člen musí uhradit příspěvky na následující rok nejpozději do konce ledna, po tomto termínu je nutné znovu uhradit zápisné ve výši 100,-Kč.

KATEGORIE  jednorázové zápisné
(nový člen) 
členský příspěvek
(roční) 
známka ČKS stávající člen/nový člen**
dospělý > 16 let   100 600  350/400
mládež < 15 let 100 250 350/400
rodinný příslušník*   100 300 350/400

*rodinným příslušníkem se myslí osoba blízce příbuzná žijící na stejné adrese

**stávající člen = ten, který si kupuje pouze známku na příslušný rok; nový člen = ten, kdo platí členství ČKS poprvné a potřebuje známku i průkazku

Všichni členové jsou o klubovém dění informováni prostřednictvím e-mailu; v případě, že chtějí, aby jim tyto informace chodily poštou, zvyšuje se poplatek o 100,-Kč/rok (tuto informaci je nutné uvést v přihlášce).

Prováděcí informace:

 • noví členi hradí zápisné ve výši 100,-Kč (zápisné neplatí členové stávající)
 • členství OC vzniká dnem zaplacení členských příspěvků – doklad o zaplacení nebo jeho kopii je třeba vozit s sebou na soutěže a akce OC
 • členství OC  končí na daný rok k 31. 1. následujícího roku (nebudou-li do tohoto data uhrazeny příspěvky na následující rok, je třeba členství obnovit a to včetně uhrazení zápisného
 • potvrzení o členství dokazuje doklad /potvrzení o zaplacení členství (OC na požádání vydá na základě dokladu o zaplacení potvrzení o členství do výkonnostní knížky)
 • výše členských příspěvků se rozlišuje dle kategorií: 
 • dospělý - osoby starší 16 let věku
 • mládež do 15-ti let – do této kategorie patří všichni, kteří dosáhli nebo dosáhnou 15 let v kalendářním roce, za který platí členský příspěvek (rozhoduje pouze rok narození); v roce, kdy dosáhnou 16-ti let, jsou zařazeni mezi dospělé
 • rodinný příslušník – patří sem členové, kteří bydlí na stejné adrese s někým, kdo již členem OC je; rodinný příslušník má v tomto případě levnější členský příspěvek bez nároku na zasílání informací o klubovém dění poštou; rodinný příslušník však musí také vyplnit samostatnou přihlášku do OC
 • u nezletilých do 18-ti let je na přihlášce vyžadováno jméno a podpis zákonného zástupce s uvedením příbuzenského vztahu k nezletilému (otec, matka apod.)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů je automatickou součástí přihlášky do Klubu; souhlas zašlou i rodinní příslušníci a mládež (mládež spolu s podpisem zákonného zástupce)
 • členské příspěvky jsou po celý rok neměnné tzn., pokud se do OC přihlásíte v září, platíte stejnou částku jako když se přihlásíte v lednu
 • v případě ztráty průkazky ČKS se platí poplatek 50 Kč za vystavení duplikátu plus poštovné